Kesimpulan kajian

Secara keseluruhannya, didapati pelajar tingkatan dua SMK Methodist mempunyai asas dalam penggunaan komputer. Pelajar pernah atau sering melakukan pembelajaran berasaskan web sama ada di rumah mahupun kafe cyber. Pelajar ini cenderung untuk melakukan pembelajaran berasaskan web di sekolah namun perkakasan komputer di sekolah tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Ciri-ciri laman web yang baik mengikut pelajar ini adalah laman web yang ringkas dan mudah difahami serta mempunyai aplikasi yang menarik. Cadangan penambahbaikkan adalah agar pihak sekolah akan memastikan makmal komputer dapat berfungsi sepenuhnya serta menggalakkan guru menggunakan ICT dalam pembelajaran.

read comments

Dapatan Kajian
read comments

PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB :SATU KAJIAN KES DI SMK METHODIST TG. MALIM


Abstrak

Tujuan kajian ini ialah untuk mengumpul maklumat sama ada pembelajaran berasaskan web ini digunakan oleh pelajar serta kekerapan penggunaannya. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian adalah borang soal selidik disamping menggunakan aplikasi ‘facebook’ . Lima orang pelajar dari tingkatan dua dipilih sebagai responden yang terdiri dari pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Dapatan kajian dianalisa menggunakan aplikasi ‘surveymonkey’ yang disediakan secara percuma. Hasil kajian mendapati pelajar pernah dan cenderung untuk menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan web tetapi tidak dapat menggunakan kaedah pembelajaran ini di sekolah kerana kurangnya perkakasan komputer.


Pengenalan

Pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasaskan Web untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara guru dan rakan pelajar. Keadaan ini membolehkan pelajar akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa (Betty, 1999).


read comments

http://www.score-a.com.my/


Score A
Kelebihan sistem ini dilihat dari segi ibu bapa dapat memantau latihan anak-anak mereka.

read comments

http://funschool.kaboose.com/Laman Web ini menyediakan pelbagai fungsi. Kebanyakan pembelajaran menggunakan unsur permainan. Laman web ini juga sangat menrik.

read comments

http://cyberkids.com/


Laman web ini membenarkan fungsi-fungsi seperti:
  • mendaftar
  • permainan
  • perbincangan
  • pusat pembelajaran

Penggunaan warna dan gambar dalam web ini pasti dapat menarik minat ramai murid untuk belajar menggunakan web ini


read comments